Työturvallisuusasiakirjat rakennushankkeessa -lomakkeet julkaistu!

7.6.2010


Uusia sopimusasiakirjoja Rakennustiedosta


RT 80335 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Uudisrakennushanke (2010)

RT 80336 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Tavanomainen korjausrakennushanke (2010)

RT 80337 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Vaativa korjausrakennushanke (2010)

RT 80334 HAVAT -analyysilomake 2010

Lomakkeet on tarkoitettu käytettäväksi rakennushankkeessa laadittaessa työturvallisuusasiakirjat. Turvallisuusasiakirjan, turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden avulla rakennuttajan ja rakennushankkeeseen osallistuvien osapuolten työturvallisuustehtävät määritellään selkeästi, parannetaan aktiivista yhteistyötä ja tiedonsiirtoa. Turvallisuusasiakirja on rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja, joka sisältää rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara‐ ja haittatekijöitä koskevat tiedot sekä rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot. Turvallisuussäännöillä tarkoitetaan rakennuttajan antamia kirjallisia ohjeita, joissa on esitettävä turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet sekä ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin, yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin, henkilötunnisteen käyttöön ja kulkulupaan sekä osapuolten hyväksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn. Menettelyohjeilla tarkoitetaan rakennuttajan antamia kirjallisia ohjeita, jotka sisältävät töiden ajoituksen, erityisiä työmenetelmiä koskevat vaatimukset, aliurakoinnin järjestämisen menettelyt ja työhygieenisiä mittauksia työnantajien osalta koskevat menettelyt. Lomakkeen laatimisohje on kuvattu ohjekortissa RT 10‐10982, LVI 03‐10453, KH 96‐00438, Ratu S‐1226 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet
rakennushankkeessa 2010.

Julkaisijat:
Asunto‐, toimitila‐ ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS

Myynti:

Rakennustieto tilaajapalvelu Puh. 0207 476 400

Lisätietoja:

Kimmo Lehtonen päätoimittaja, sopimusasiakirjat Puh. 0207 476 400,
kimmo.lehtonen@rakennustieto.fi